OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

HOT POT a DOC

Vitajte v sekcii HOT POT a DOC.

Program HotPotatoes je program vhodný na tvorbu rôznych typov testov. Ak ho používate na nekomerčné účely, je zdarma. Môžete si ho by I Want This">stiahnuť zo stránky http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/

Pretože v programe Hot Potatoes som už vytvorila veľa cvičení, ktoré sú roztriedené podľa ročníkov, tu dávam odkaz na našu stránku školy, kde sú všetky moje staršie HOT-POTky umiestnené. Kliknite na pohyblivú modrú šípku nižšie.

 

Pre mojich deviatakov sem umiestňujem aj nasledovné:

ÚLOHY Z MONITOROV 2005 - 2011 
(108 príkladov s vyhodnotením správnosti v nemeniacom sa poradí jednotlivých úloh.)

TESTOVANIE 9 z roku 2012 (prebehlo presne v medzinárodný deň p 14.3.)
Obsahuje 20 príkladov v nemeniacom sa poradí.

TESTOVANIE 9 z roku 2013 Obsahuje 20 príkladov v nemeniacom sa poradí.

TESTOVANIE 9 z roku 2014 Obsahuje 20 príkladov v nemeniacom sa poradí.

Ak si chcete vybrať z niektorých dokumentov, prejdite na koniec tejto sekcie, vyberte si
ročník a potom niektorý z uverejnených dokumentov. Alebo kliknite TU.

Tu pridávam HOT POT-ky, ktoré postupne tvorím. Vyberte si ročník:
 

5.roč 6.roč 7.roč 8.roč 9.roč VEDCI Logika

Piaty ročník

 Naučte sa rímske čísla Prirodzené čísla
   

Šiesty ročník

 Obvod štvorca Uhly
 Obvod obdĺžnika Uhly na hodinách
 Obsah obdĺžnika  
 Obsah štvorca  
 Obvod a obsah obdĺžnika Desatinné čísla (tajnička)
 Obvod a obsah štvorca Desatinné čísla
 Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika  

Siedmy ročník

  Zlomok - časť celku (obrázky) Urči úmernosť
  Zlomok - porovnaj s 1 Úmera - doplň
  Zlomok - časť úsečky Pomer - slovné úlohy
  Zlomok - časti čísiel Pomer, úmera (priraďovanie) 
  Zlomok - doplň vety Priama úmernosť (10 slovných úloh)
  Zlomok - určuj celok (čísla) Nepriama úmernosť (10 slovných úloh)
  Zlomok - základný tvar PÚ a NÚ (10 slovných úloh)
  Zlomok - základný tvar (klik) Mierka (Dopĺňanie do tabuľky)
   Zlomok - krátenie (domino) Mierka - plán bytu
  Zlomok - rozširovanie  
  Zlomok - rozširovanie (domino)  
  Zlomok - desatinné číslo (priraďovanie)  
  Zlomok - desatinné číslo (domino)  
  Zlomok - zoraďovanie  
  Zlomok - porovnajte  
  Zlomok - kviz  
  Zlomok - spočítajte  
  Zlomok - násobenie (klik)  
  Zlomok - zmiešané čísla  
  Zlomok - zmiešané čísla 2  
  Zlomok - slovné úlohy  
  Percentá - výpočet 1 % (klik)
  Percentá - výpočet základu (klik)
  Zlomky 1 Percentá - výpočet počtu percent (klik)
  Zlomky 2 Percentá - výpočet hodnoty (klik)
  Percentá
   STAVBY z kociek (nárys, bokorys, pôdorys) Promile (stúpanie, klesanie cesty)
  Objem a povrch kocky a kvádra Banky
  Objem kvádra (prelievanie)  
  Objem a povrch stavby (kvíz)  
  Objem a povrch stavby (tabuľka)  
   

Ôsmy ročník

 Celé čísla 1 Rovnice (jednoduché)
 Celé čísla 2  Rovnice (bez zlomkov)
 Celé čísla - zoradenie1 Rovnice (so zlomkami-jednoduchšie)
 Celé čísla - zoradenie2 Rovnice (so zlomkami-zložitejšie)
  Celé čísla - na číselnej osi  
 Celé čísla - porovnanie Slovné úlohy (porovnanie)
 Celé čísla - porovnanie (s abs. hodnotou) Slovné úlohy (neznámy celok)
 Celé čísla - opačné (domino) Slovné úlohy (neznáme číslo)
 Celé čísla - súčet (vpisovanie) Slovné úlohy (sliepky a zajace)
 Celé čísla - rozdiel (vpisovanie) Slovné úlohy (vek)
 Celé čísla - násobenie (klik)  
Celé čísla - delenie (klik)  
Trénuj celé čísla - (klik) Uhly v trojuholníku
 Celé čísla - urč znamienko výsledku Veta sss   Veta sus    Veta usu
 Celé čísla - násobenie (kvíz) Postupy konštrukcií
 Celé čísla - delenie (kvíz) Rovnobežník - obsah a obvod
 Celé čísla - teplota Trojuholník - obsah v štvorcovej sieti
 Celé čísla - reťazce  
   
 Číselný výraz a jeho hodnota Kruh a kružnica
 Výraz s premennou - hodnota výrazu - 1 Kruh a kružnica (tajnička) 
 Výraz s premennou - hodnota výrazu - 2 Trojuholník 
 Opačný výraz - priraďovacie cvičenie Obrazce zo štvorcov a kruhu - obsahy
 Výraz s premennou - + a -  
 Výraz s premennou - so zátvorkami + a -  
 Závislosti Štvoruholníky
 Výraz s premennou - delenie  
 Výraz s premennou - násobenie  

 Mocniny a odmocniny Pytagorova veta 1
  Pytagorova veta 2
 Mocniny násobenie UHLY v rovinných útvaroch
 Mocniny - čísla  
  Mocniny - delenie ŤAŽNICE v trojuholníku
  Mocniny - zoradenie Podobnosť trojuholníkov - vety
  Mocniny - znamienko
  IHLANY STREDNÉ PRIEČKY
   
  POJMY (tajnička)

SLÁVNI MATEMATICI - tajničky

MATEMATIK 1 MATEMATIK 4
MATEMATIK 2 MATEMATIK 5
MATEMATIK 3 MATEMATIK 6

Logické úlohy 

 Piati rybári  
 Päť kolegýň  
 Štyria kúzelníci  
 Štyria plavci  

DOKUMENTY - vyberte si ročník nižšie

VŠETKO O TROJUHOLNÍKU  
GEOMETRICKÉ SYMBOLY  
VZORCE (rovinné útvary - obvody a obsahy)  
VZORCE (telesá - povrchy a objemy)  
MOCNINY (vzorce, pomôcky pre umocňovanie, ...)  
CELÉ ČÍSLA (pravidlá pre počítanie)  
VÝRAZY (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, vynímanie)  
VŠETKY SIETE KOCKY  
   
AKO RYSUJEME (otvorte si animované obrázky)  
Trojuholník podľa vety sus  
Os úsečky  
   
   

 

ČÍTANIE STĹPCOVÉHO GRAFU (popis k www stránke)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SLOVNÉ ÚLOHY na rovnice
TROJUHOLNÍK s výškou (KÚ - pomôcka)
TROJUHOLNÍK s ťažnicami (KÚ - pomôcka)
Priama a nepriama úmernosť (44 príkladov aj s výsledkami)
Pomer (8 + 18 príkladov na pomer aj s výsledkami)
 
 
 
 
 

 

VÝRAZY (22 príkladov s výsledkami - 2 skupiny - bez mocnín)
ROVNICE s výsledkami (55 rovníc so zlomkami)
SPOLOČNÁ PRÁCA (zostavené rovnice, výsledky)
OBRAZCE (40 príkladov S a o)
KRUH a KRUŽNICA (zhrnutie)
ROZKLAD na SÚČIN (323 príkladov s výsledkami)
ROZKLAD (a+b)*(a-b) (32 príkladov s výsledkami)
ROZKLAD (a+b)2, (a-b)2 (30 príkladov s výsledkami)
ROZKLAD vynímanie (62 príkladov s výsledkami)
MOCNINY (príklady s riešeniami)
PRAVDEPODOBNOSŤ (11 príkladov s výsledkami)
KOLMÝ HRANOL (V a S hranola - 9 príkladov s výsledkami)

 

SÚSTAVA ROVNÍC - (rovnice, slovné úlohy) aj s výsledkami  
SLOVNÉ ÚLOHY - (roztriedené podľa typu, aj s výsledkami a rovnicami)  
ROVNICE a NEROVNICE - s výsledkami (aj riešeniami niektorých)  
GONIOMETRIA (9 slovných úloh aj s riešeniami)  
IHLAN S PODSTAVOU ŠTVORCA (9 úloh s výsledkami)  
SLOVNÉ ÚLOHY - Telesá (40 úloh s výsledkami)  
URČENIE D a H z grafu (8 obr. s uvedenými výsledkami)  
SÚSTAVY LINEÁRNYCH ROVNÍC (13 sústav rovníc, uvedené sú aj výsledky)  
   
   

 

 

 

 

 TEST 1 (opakovanie)
 20 príkladov s výsledkami
 TEST (kruh, kružnica)
 15 príkladov s výsledkami
 TEST 2 (opakovanie)
 20 príkladov s výsledkami
 TEST (pomer)
 26 príkladov s výsledkami
 TEST 3 (opakovanie)
 20 príkladov s výsledkami
 TEST (výrazy - bez mocnín)
 22 príkladov (2 skupiny) s výsledkami
 TEST 4 (opakovanie)
 20 príkladov s výsledkami
 
 TEST 5 (opakovanie)
 20 príkladov s výsledkami
 
 TEST 6 (opakovanie)
 20 príkladov s výsledkami
 
 TEST 7 (opakovanie)
 20 príkladov s výsledkami
 
 TEST 8 (opakovanie)
 20 príkladov s výsledkami
 
 TEST 9 (opakovanie)
 20 príkladov s výsledkami
 
 TEST 10 (opakovanie)
 20 príkladov s výsledkami
 
 TEST 11 (opakovanie)
 20 príkladov s výsledkami