OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

GEO GEBRA

Program GeoGebra je program veľmi podobný programu Cabri Geometry. Avšak jeho veľkou výhodou je fakt, že GeoGebra je voľne šíriteľný, teda zdarma.

Ak máte záujem o prácu s ním, je potrebné si ho samozrejme najprv zo stránky http://www.geogebra.org/ stiahnuť do svojho PC a nainštalovať. Práca s ním je veľmi jednoduchá, intuitívna.

Po nainštalovaní je program pripravený vykonávať naše príkazy.

TU JE NÁVOD V SLOVENČINE.

Prajem príjemnú prácu.

V tejto podsekcii uvádzam dynamické výkresy roztriedené podľa ročníkov vytvorené pomocou programu GeoGebra. Vyber si najskôr ročník:

5 6 7 8 9

piaty ročník

 
 
SÚMERNOSTI (jahody)

šiesty ročník

KOCKA (objem a povrch)
KVÁDER (objem a povrch)
AKVÁRIUM (možnosť meniť výšku hladiny)
OS UHLA

siedmy ročník

 PRAVIDELNÝ n-UHOLNÍK a jemu opísaná kružnica
 BOD v osovej súmernosti
 TROJUHOLNÍK v stredovej súmernosti
 TROJUHOLNÍK v osovej súmernosti
 OBSAH TROJUHOLNÍKA v štvorcovej sieti

ôsmy ročník

Konštrukčné úlohy - TROJUHOLNÍK
VETA sss   Veta sus   Veta usu  KÚ(c, a, vc  KÚ(a, c, vc)   KÚ(c, a, tc)   KÚ(c, tc, vc)
Konštrukčné úlohy - ROVNOBEŽNÍK
KÚ(a, b, alfa)   KÚ(a, b, uhlopriečka e)   KÚ(a, alfa, va)   KÚ(a, uhol BAC, e)
Konštrukčné úlohy - LICHOBEŽNÍK
KÚ(a, beta, v, c)   KÚpravouhlý(a, b, c)
Konštrukcia pravidelného 6-uholníka
Rovnobežky preťaté priečkou
 
OBSAH TROJUHOLNÍKA (v štvorcovej sieti)
OBSAH ROVNOBEŽNÍKA (v štvorcovej sieti)
OBSAH LICHOBEŽNÍKA (v štvorcovej sieti)
 
OBJEM A POVRCH PRAVIDLNÉHO ŠESŤBOKÉHO HRANOLA
 
SÚRADNICE BODU                          VÝŠKY TROJUHOLNÍKA
VÝZNAMNÉ PRVKY TROJUHOLNÍKA     STREDNÉ PRIEČKY
KRUŽNICA TROJUHOLNÍKU VPÍSANÁ A OPÍSANÁ
POLOHA BODU A KRUŽNICE
POLOHA KRUŽNICE A PRIAMKY
POLOHA 2 KRUŽNÍC
2 TETIVY a KRUŽNICA (zostroj stred kružnice)
TALESOVA KRUŽNICA
DOTYČNICA KU KRUŽNICI (Tálesova kružnica)
OBSAH KRUHU
OBVOD KRUHU
VÝPOČET POLOMERU (z obvodu)
DĹŽKA KRUŽNICOVÉHO OBLÚKA
OBSAH KRUHOVÉHO VÝSEKU
OBSAH MEDZIKRUŽIA
 

deviaty ročník

ZOSTROJENIE DOTYČNÍC (Thalesova kružnica)
GRAF PÚ (pre rôzne D)
BOD v osovej súmernosti BOD v stredovej súmernosti
PRIAMKA v osovej súmernosti PRIAMKA v stredovej súmernosti
ÚSEČKA v osovej súmernosti ÚSEČKA v stredovej súmernosti
TROJUHOLNÍK v osovej súmernosti TROJUHOLNÍK v stredovej súmernosti
KRUŽNICA v osovej súmernosti KRUŽNICA v stredovej súmernosti
OBRÁZOK v osovej súmernosti OBRÁZOK v stredovej súmernosti
KRESLI motýľa - osovo súmerný obrázok
 
PRIAMKA (y = kx + q)
ROZDEĽ ÚSEČKU v pomere
 
IHLAN s podstavou štvorca (aj výpočet V a S)
IHLAN s podstavou obdĺžnika (aj výpočet V a S)
 
 

PL1 (rysovanie)      
PL2 (veta sss)      
PL3 (výšky trojuholníka)      
PL4 (ťažnice trojuholníka)      
PL5 (stredné priečky)