OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

PREZENTÁCIE

V tejto sekcii uvádzam prezentácie, ktoré využívam hlavne pri výučbe matematiky.
Niektoré sú vhodné k výkladu učiva, iné sú určené na zopakovanie látky resp. sa dajú využiť na skúšanie, lebo obsahujú spätnú väzbu aj s kontrolou.

Nie všetky tieto prezentácie sú moje. Týmto by som teda rada poďakovala všetkým matematikárom a iným IKT-pozitívnym zanietencom, ktorí sa venujú tvorbe rôznych pomôcok pre výučbu.

Kliknutím si vyberte najskôr ročník a potom zvoľte podľa názvu prezentáciu.
Prajem Vám veľa úspechov a zábavy.

RÍMSKA SÚSTAVA    
     
     
     
     

 

KOMBINATORIKA    
DELITEĽNOSŤ    
OBSAH TROJUHOLNÍKOV (v štvorcovej sieti)    
OBSAH OBDĹŽNIKA A ROVNOBEŽNÍKA    
ROVNOBEŽNÍKY (vlastnosti)    
     
     

 

ZLOMKY    KOLMÉ HRANOLY
ZLOMOK - DESATINNÉ ČÍSLO   UHLY V PRAVOUHLOM ►
NOVOROČNÉ ZLOMKOVO   UHLY V ROVNORAM. ►
PERCENTÁ - EXCEL (p, č, z) Treba uložiť   VONKAJŠIE UHLY ►
PERCENTÁ V OBRÁZKOCH     
PERCENTÁ (úlohy na zväčšený a zmenšený základ)    
PERCENTÁ - slovné úlohy v obchode    
POMER    
PRIAMA A NEPRIAMA ÚMERNOSŤ (vysvetlovanie)    
MIERKA (10 úloh)    
     

 

VÝRAZY NEZNÁME ČÍSLO
PYTAGOROVA VETA BLESKOVKA 1 (mocnina mocniny)
ROVNOMERNÝ POHYB BLESKOVKA 2 (odmocniny)
NEPRIAMA ÚMERNOSŤ BLESKOVKA 3 (podiel mocnín)
PRIAMA ÚMERNOSŤ BLESKOVKA 4 (súčin mocnín)
SPOLOČNÁ PRÁCA BLESKOVKA 5 (vzorce)
DĹŽKA KRUŽNICE (príklady) ZÁPIS INTERVALOV
ZÁPIS ČÍSLA TYPU a*10n  
PSS OBSAHY - ODVODENIE 
PSS (príklady) OBSAH TROJ v štvorcovej sieti
VZORCE (úprava na súčin) KVÍZ (výynamné prvky trojuholníka)
   
   

 

MOCNINY (KP - spamäti aj s výsledkami a hodnotením)    
ČÍSELNÉ VÝRAZY S MOCNINAMI (loďka)    
ZÁPIS ČÍSLA typu a na n-tú (vysvetlenie)    
ÚROK (finančná gramotnosť)    
RIEŠENIE SÚSTAV    
PODOBNOSŤ
SLOVNÉ ÚLOHY O ZMESIACH
   
ÚVOD DO GONIOMETRIE (najskôr si uložte na disk, aby šli animácie)     
VÝPOČTY V GONIOMETRII    
FUTBAL A GONIOMETRIA (motivačný príklad o futbale)    
VALEC - ZÁKLADNÉ POJMY (najskôr si uložte na disk, aby šli animácie)    
VALEC - POVRCH (najskôr si uložte na disk, aby šli animácie)    
VALEC - OBJEM (najskôr si uložte na disk, aby šli animácie)      
IHLAN A JEHO UHLY (najskôr si uložte na disk, aby sa otvoril PL na konci prezentácie)    
ROTAČNÝ KUŽEĽ - ZÁKLADNÉ POJMY (najskôr si uložte na disk, aby šli animácie)    
ROTAČNÝ KUŽEĽ - POVRCH (najskôr si uložte na disk, aby šli animácie)    
ROTAČNÝ KUŽEĽ - OBJEM (najskôr si uložte na disk, aby šli animácie)    
GUĽA A GUĽOVÁ PLOCHA    
LOPTY V ŠPORTE    
FUNKCIA (rozsiahla prezentácia aj s príkladmi)    
KVÍZ (rýchli počtári)    
INTERVALY (vysvetlenie zápisu intervalov)  
NEROVNICE (prerzentácia s príkladmi aj testíkom)    
VYJADRENIE NEZNÁMEJ 4 VZORCA (vysvetlenie)    
VLASTNOSTI TROJUHOLNÍKA (zhrnutie)    
     
     
     
     

 

ČÍSLA    
NÁSOBILKA    
MAGICKÝ ŠTVOREC Albrechta Dűrera    
HÁDANKA    
LOGIKA    
TEST JEDNODUCHOSTI